H I , H II , H III , H IV , H V , H VI , H VII , H VIII , H IX , H X ,
nov znaen star znaen